Středočeský kraj

Domov pro seniory

Domov pro seniory je službou stálou a pobytové služby jsou, dle zákona č.108/2006 Sb., § 49, poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poslání

Posláním Domova Kytín, poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace Středočeského kraje je vytvoření skutečného DOMOVA pro seniory.

Rozumí se tím poskytování sociálních, zdravotních a ošetřovatelských služeb, podporovat soběstačnost seniorů a umožnit jim prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život. Domov poskytuje služby seniorům od 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o svém životě. Je poskytována taková míra podpory, která maximálně zachovává, rozvíjí schopnosti a snižuje závislost na službě. Domov podporuje vazby na rodinu, přátele a místní komunitu. Rodina klienta je důležitým zdrojem informací pro zkvalitnění služby. Péče v Domově je poskytovaná kvalifikovaným personálem, je kvalitní diskrétní a bezpečná.

Cíle

Cílová skupina Domova Kytín

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, ust. § 49 Domov Kytín poskytuje formou pobytové služby podporu a péči seniorům od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, a jejich stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a neumožňuje jim setrvávat v domácím prostředí.

V souladu s ust. § 91 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, může Domov Kytín odmítnout uzavřít se zájemcem o službu smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:

Princip poskytování služeb v našem domově

Tyto principy zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí naši pracovníci při práci s klienty a při poskytování služeb. Principy naší činnosti ve vztahu ke klientům máme obsaženy rovněž v etickém kodexu, který máme vytvořen jako součást vyjádření kultury, v níž pracujeme.

Respektování osobní svobody

Nikdo z personálu našeho domova nenutí klienty k žádné činnosti, která by byla v rozporu s jejich osobním rozhodnutím.

Ochrana práv obyvatel domova

Chráníme práva našich obyvatel v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly našeho domova.

Odbornost

Máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky u odborných akreditovaných organizací za účelem zkvalitňování poskytované služby.

Nestrannost

Všechny naše klienty posuzujeme rovnoprávně. Případné konflikty a stížnosti řešíme strukturovaně, abychom zabezpečili nestrannost.

Diskrétnost

Je to důležitý prvek při jednání a zacházení s našimi klienty. Jen tak získáme důvěru našich klientů.

Největší možná nezávislost na našem domově

Pokud to umožní rodinné, sociální a zdravotní poměry našich klientů, snažíme se, aby využívali sítě služeb mimo Domov Kytín.

Autonomie obyvatel

Klientům umožňujeme vytváření orgánů ze svých řad, jako např. Rada obyvatel, stravovací komise apod.

Seberealizace obyvatel

Naší upřímnou snahou je, aby se naši klienti zabývali co možná nejdéle svými zálibami a koníčky, které je udržují v dobré psychické i fyzické kondici.

Respektování potřeb

Všichni naši zaměstnanci domova respektují základní lidská práva našich klientů, ochranu osobní svobody, právo na soukromí, ochranu osobních údajů a další jejich potřeby.

Standardizace

V našem domově vytváříme standardy kvality sociální péče ne proto, abychom je měli někde schovány. Standardy jsou podkladem a zdrojem pro naši práci, jsou důležitým článkem informací pro uživatele. Na základě vyhodnocování našich standardů je v průběhu let doplňujeme a pracujeme s nimi a tím poznáváme, zda poskytujeme kvalitní sociální péči našim klientům.

Kapacita služby

73 klientů 

Doba poskytování služby

Služba je poskytována nepřetržitě.