Středočeský kraj

Terénní pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění (dále pečovatelská služba). Uživatelům jsou poskytovány úkony na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Základním posláním terénní pečovatelské služby Domova Kytín (dále TPS), příspěvkové organizace Krajského úřadu Středočeského kraje, je poskytovat uživatelům komplex pečovatelských úkonů a činností v přirozeném domácím prostředí uživatele, aby bylo možné zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života uživatelů, kteří o tyto službu požádají. Poskytované služby jsou bezpečné, odborné a oddalují nutnost rezidentního zaopatření

 Cíle

Terénní formou službyumožnit pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 Cílová skupina uživatelů

Dle ustanovení § 40 o poskytnutí pečovatelské služby zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Domov Kytín poskytuje pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob vyjmenované úkony. Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady.

 Osoby cílové skupiny

 Věkové kategorie

 Kapacita služby a poskytované služby

Zásady uplatňované při poskytování pečovatelské služby

 

 Místo a čas poskytování sociální služby

Pečovatelská služba bude poskytována v domácnosti uživatele v těchto termínech:

 

Možnost odmítnut zájemce o službu nebo uživatele služby

Poskytovatel služeb Domov Kytín využívá možností, aby chránil uživatele a zajistil bezpečí svým pracovníkům po dobu výkonu jejich činnosti.

 Možnost odmítnut zájemce o službu

V souladu s § 91 odstavce 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, Domov Kytín může odmítnout uzavřít se zájemcem o službu smlouvu o poskytování sociálních služeb:

Možnost odmítnutí poskytnutí smluvené služby

 

Další informace v sekci Dokumenty Terénní pečovatelská služba.